468x60 Ads

http://www.facebook.com/profile.php?id=1298561608&ref=tn_tnmn#!/

kumpulan tugas bahasa sunda

KUMPULAN TUGAS
Diajukan untuk memenuhi salah satu Tugas Mata Kuliah Pendidikan Bahasa DaerahOleh

Bekti Nurul Sidiq A
0805619
2 A

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KAMPUS CIBIRU
2009
A. Nyarita Panglaman Pribadi
Pangrasa Jadi Artis
Iyeu carita sabaraha dinten kapungkur waktos mimosa tepat dinten jum’at. Tos beres netepan shalat jum’at abdi sreng rencangan teh ka aula deui ngago motor pas turu dina motor. Abdi sareng rerencangan meni seueur nu nyamper keun ka abddi teh. Nyaet peserta mimosa nu bade nyuhukeun tanda tangan panitia. Didinya abdi sarasa artis, ka mana – mana satos eta teh abdi sareng rerencangan nu sanesna di sauran ku bu sutradara ameh enggal – enggal gentos acuk da bade pentas teater.
B. Biantara
Assalamualaikum, wr, wb.
Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka nu maha agung Allah SWT anu ku pangresana. Urang sami parantos patepung lawung patepang patingal raray tiasa riung mung pulung dina ieu tempat. Salawat sareng salam disanggakeun ka jungjungan nabi Muhammad SAW. Teu hilap ka kula wargina. Tug dugi ka urang saday anu turut tumut kana ajaran mantena. Amin.
Dina sasi Ramadan ieu sim kuring hoyong ngaemutan wae ka kulawargi. Supados urang sadaya tiasa ningkatkeun iman sadaya. Dian bulan ramadhan ieu urang kedah ningkatkeun ka sabaran urang sarerea dina sasi ieu teh seueur godaan nu kana kaimanan. Salah sahiji conto dipasihan pancen nu seur ku guru atapi ku dosen tong kukulutus, tapi kedah sabar bari jeng diikhtiaran oge. Dina Al- Quran tos dijentrekeun dina surat Al- Baqarah ayat 15 anu artina teh “sasungguhna jalmi anu sabar teh saren jeung Allah”. Hadirin rahimat kumallah. Dina sasi ieu oge urang sadaya teh kedah nyeurkeun pahala ka gusti Allah. Insallah sagala hal anu dipikadamel dina jalan Allah. Insaallah pahala dilipat gandakeun ku gusti Allah SWT.
Janten urang salaku umat muslim wajib neda pamenta ka gusti Allah. Neangan jalan rahmat anu halal bohna gusti mere leuwih ka diri urang jeung urang patut syukur jauh kufur.
Mung sakitu wa sangeman ti sim kuring. Tong disimpen dina manah bilih aya bas ate merenah hatur nuhun diperhatosana.
Wabilahi taufik wal hidayah wasalamualaikum wrahmatullahi wabarakatu.
C. Paguneman

Bambang : “ bek , sakedp deui lebaran iraha bade mulih ka sukabumi?”
Bekti : “ sumuhun, sakedap deui lebaran euy panginten sim kuring bade wangsul kaping 16. Ari bambang bade iraha?.”
Bambang : “ duka bek, abdi teu acan terang, tapi hoyongna mah kaping 16?”
Bekti : “ mun bade kaping sakitu mah sareng we atuh jeung Subhi. Tah kalerasan aya subhi. Urang taroskeun.”
Bambang : “ subhi bade mulihka Cirebon bade iraha? Upami kaping 16 sareng we atuh jeung abdi mulihna ?”
Subhi : “ Hayu atuh. Kaleresan abdi oge bade wangsul.”
D. Sisindiran
1. Rarakitan
• Silih Asih
Tambah kesel main kartu
Maturan anu keur piket
Digawe sing tepat waktu
Ulah ngulur jiga karet
• Piwuruk
Lamun hayang dahar noga
Kudu daek nya Meulina
Lamun hayang asup surga
Kudu geto nya solatna
• Sesebred
Aya budak mawa casan
Ngan hanyakal teu dibeli
Aya budak gelis pisan
Ngan hanyakal tara mandi
2. Paparikan
• Silih asih
Eta buah dina tampah
Kejo wadah na boboko
Eta lain pusingna ku masalah
Katenjo hayang boga toko
• Piwuruk
Hayang pisan gera dahar
Ngan taya rencang sanguna
Hayang jadi jelma benghar
Kudu getol usahana
• Sesebred
Saha eta nu keur calik
Meni jiga kabuhulan
Saha eta anu belik
Jadi hayang ngahereyan
3. Wawangsalan
Datangna tara sorangan mun di taena silih gandong keur lempang ? Hujan
E. Pupuh
Anu kasep eta ibnu (8u)
Rerencangan ujang andri (8i)
Sareng neng iis sakosan (8a)
Budakna kamri geuring (8i)
Atuh ujang gera sehat (8a)
Seer nu jadi khawatir (8a)
F. Babad
Babad Cianjur

Aya hiji lalaki anu gaduh seer banda (beunghar) boga nu aya di lemburna. Sanajan beunghar oge jelemana meni koret. Jadi ku wargi di lemburna teh disebut pak kikir. Nepi keun ka anak lalaki na oge meni koret, tapi anak n amah meni bageur ka tatangga sok babntu. Pas babantu kitu teh te kanyahoan ku pun ramana da sien dicarekan. Pas hiji poe pak kikir ngayakeun syukuran sareng raramean ari para wargi ngangep kalayan alus jadi hasil panenna bakalan alus. Sakabeh masyarakat diondang. Pas acara parasmanan masyarakat ngaduga bakal meunang kadaharan anu ngeunah – ngrunah. Pek tah ngan nyadiakeun saayana bari jeung saalit. Didinya teh masyarakat meni keuheul. Tuluy sing nyarumpahan ka pak kikir hirupna moal barokah. Saentos eta jujugan aya nini. Menta sodakoh, ari pek teh ku pak kikir diusir. Si nini indit tapi ku anakna pak kikir disusul terus mere kadaharan ka eta nini. Saenggeus budak eta indit si nini lalampahan nepi ka bukit. Paas di tutung bukit eta nini lire ningalian ka eta desa taen pak kikir bari ngomong “ inget jalma koret kasarakahan jeung kakoretan bakal neleum keun awak sorangan” . saentos eta si nini langsung nacepkeun tongkat anu dibawa ka bukit eta. Lagsung manceur cai anu ngagolontor. Lila kalilaan gara – gara eta cai desa pak kikir jadi banjir, masyarakat sing lalumpatan neangan tempat anu aman tina banjir. Anak pak kikir mah tos nyalemeutkeun maneh. Tapi ari bapakna kalahkah nyalameutkeun hartana, ari pek teh kalah ka bawa ku ca’ah. Masyarakat anu selamet ngangkat budak pak kikir jadi pangmimpin desa kulantaran eta budak bageur saren shaleh jadi masyarakat teh jadi cangcaya ka budak eta jadi pangmimpin desa. Sa entos et budak eta teh nyusukeun ngagarap taneh anu urut banjir jeung dibagi rata. Terus desa eta teh dingaranan Anjuran. Lila kalilaan desa eta jadi leutik anu disebut Cianjur.

G. Sajak
Kanggo Kolot
Jauh ti jalmi nu paling dipikanyaah
Ninggalkeun kota kalahiran
Dilepas ku cai panon
Disambut ku sono
Digiring ku sumangat nu enggal
Paturay emang hese dilaksanakeun
Keur kahirupan kahareupna
Mung iye nyaeta jalan keur cita – cita
Kuring unggal peuting ngang dibaturan ku bulan
Beurang nyemangatan ku sinarna
Ngajuangkeun kanggo elmu anu dijadikeun modal hirup
Kabarhasilan ngahapus kesang sepuh
Ngagantieun kucuran cai panon ku kecap sukses.


H. Naskah Drama
TEU JADI

Dina hiji poe wanci ba’da ashar, aya barudak anu keur gawe bareng. Eta kelompok teh aya 2 urang asli Sunda jeung 2 urang asli jawa di imahna Siti.
Jecko : “Assalamu’alaikum.. kulonewun!” (logat jawa medok)
Siti : “Wa’alaikum salam, mangga kalebet!” (Siti ngajorowok ti dapur)
Jecko : “Punten Nduk, kulo boten gowo mangga!”
Isah : (Keur aniprek bari mukaan buku)
“Duh…! Ujang kasep lain buah mangga tapi sok kadieu lebet!”
Jecko : “Oh…! Kotah, nduk nuwun sewu yo. Kulo duduk ujang kulo ikuh
Jenengane kulo Jecko alias jawa kowek.”
Isah : “Ih… teu disebatkeun nami anjeun oge abdi mah tos apal,
Nami anjeun ti baheula teh jecko, Euh… Dasar !!
Siti : (mawa nginum jeung opieun)
“Atos atuh nya… parasea wae!”
Jecko : “Opo sih, Atos ?? Watu tah??”
Isah : “Eh… dasar jawa-jawa teu ngartos-ngartos wae!” (Isah gogodeg)
Siti : “Mas maksute kulo, atos iku, wesan bae!”
Jecko : “Oo…!!” (Jecko unggeuk)
Inah : (Inah nu titatadi cameutem karek ngomong)
“Hayu atuh urang ngerjakeun tugas teh, ngobrol naon deui,
Maraneh teh abdi mah teu ngarti ?”
Siti : “Nya matakna di ajar ngarah bisa. ”
Inah : “Heueuh lah… kumaha Siti wae lah!”
Siti : “Iyeu lain tugas teh nyieun karangan fiksi!”
Isah : “Au… ah… poek urang mah!”
Inah : “Eh… ke heula kan Jecko can bisaeun basa sunda kumaha atuh ?”
Siti : “Kan ayeuna bari cena diajar. ”
Isah : “Ditampi nya!” (naros Siti bari nyandak endog puyuh)
Jecko : “Opo iku, Enok tah?”
Siti : “Lain enok Jeck, endog!”
Jecko : “Iyo…Ennookk…”
Isah : “Endog… didieu mah aya oge Ceu Enok nyaho teu?”
(Kabeh sareuri, ngan tinggal si Jecko ngahuleng)
Isah : “Inah maneh mah jempe wae ”
Inah : “Atuh da lieur abdi mah… teu ngartos da aya si Jecko, atos nya..
Abdi mah uih heula.” (beberes buku)
Siti : “Ih.. kumaha? ieu ge can beres, tereh magrib deuih?” (Siti bingung)
Isah : “Nya atos atuh yu… Ieu tuh abdi meunang sms dipiwarang uih.”
Jecko : “Duh… goro-goro kulo ngomong jowo bae, kerja kelompoke ora
dadi, soale jenengan ora podo mboten ngertos opo sing kulo
omongne… tapi kulo ne ikut wangsul ae yo??”
Siti : “Sing ati-ati ning dalane yo…!”
Isah : “Siti ke dinten minggon urang teraskeun nya..”
Inah : “Enya, nya engke urang bari liliwetan.”
Jecko : “Iyo… kulo setuju… setuju…”
(Jecko abrag-abragan bungah)
“Assalamu’alaikum” (kabehan)
Siti : “Wa’alaikum salam…”

Peran

Jecko : Bekti Nurul Sidiq Anshori
Siti : Iis Nurjanah
Inah : Dini Nurfitriani
Isah : Irviyani
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Jenjang : Sekolah Dasar
Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Pokok Bahasan : Menulis
Sub Pokok : Imbuhan Depan “Pa-“
Kelas / Semester : V ( Lima ) / I ( Satu )
Waktu : 1 x 20 menitI. STANDAR KOMPETENSI

Mampu memahami kalimat menggunakan kata berimbuhan depan “Pa-“ dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca.

II. KOMPETENSI DASAR

Menggunakan imbuhan depan (rarangken hareup) “Pa-“

III. INDIKATOR

- Siswa dapat menyisipkan kata berimbuhan depan “Pa-“ pada kata dasar.
- Siswa dapat membuat kalimat menggunakan kata berimbuhan depan “Pa-“

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Siswa dapat membuat kata dasar menjadi kata berimbuhan depan “Pa-“.
- Siswa dapat membuat kalimat menggunakan kata berimbuhan depan “Pa-“


V. MATERI
Ngagunakeun Rarangken hareup “Pa-“

1. Mang Risman teh (dagang) baso anu kasohor.
2. Di lembur meh sakabehna jalma jadi tani.

Kecap-kecap anu nu dina jero tanda kurung can merenah dipakena. Sangkan merenah kudu make rarangken heula. Rarangken naon nu cocog?
Nu cocogna teh rarangken hareup “pa-“. Dagang jadi padagang, sedangkeun tani jadi patani.
Eta dua kalimah kieu jadina:
1. Mang Risman teh padagang baso nu kasohor.
2. Di lembur meh sakabehna jalma jadi patani.
Proses ngawangunnan:
Kecap asal + Rarangkrn hareup pa-
VI. PENDEKATAN, METODE, MEDIA DAN SUMBER
- Pendekatan : Komutatif
- Metode : Ceramah, dan Tanya jawab
- Media : Teks Materi
- Sumber : Buku paket “ Sekar Basa Pangajaran Basa Sunda “ kelas 5, Rahmat Ruhyana, Witarsa. REGINA

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

A. Kegiatan Awal (± 3 menit )

1. Guru mengucapkan salam
2. Guru mengkondisikan siswa pada situasi pembelajaran yang kondusif
3. Guru mempersiapkan siswa untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas.
4. Guru mengabsen siswa
5. Guru mengadakan apersepsi
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

B. Kegiatan inti (± 15 menit )

1. Guru mmenyampaikan penjelasan mengenai “rarangken Hareup Pa-“
2. Guru memberikan contoh “Rarangken Hareup Pa-“.
3. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan materi mengenai “Rarangken Hareup Pa-“yang belum dipahami
4. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai “Rarangken Hareup Pa-“.
5. Siswa menjawab pertanyaan sederhana yang diajukan oleh guru.
6. Guru meminta siswa untuk memberikan contoh kata yang mengugunakan imbuhan “pa-“.
7. Guru membagikan LKS.
8. Guru memmbingbing siswa dalam mengerjakan LKS.
9. Guru dan siswa membahas LKS secara bersama – sama.

C. Kegiatan Akhir (± 2 menit )

1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran.
2. Guru mengadakan tindak lanjut berupa pemberian Pekerjaan Rumah.
3. Guru mengkondisikan siswa agar kondusif.
4. Siswa berdoa dipimpin oleh ketua kelas.
5. Guru menutup pelajaran.

VIII. EVALUASI

- Prosedur Test : Test Proses dan Test Akhir
- Jenis Test : Test Lisan
- Bentuk Test : Tanya Jawab
- Alat Test : Soal.

SOAL
A. Pilarian kata – kata anu ngagunakeun rarangken hareup pa- sareng jadikeun kata dasar!!

1. Pa ustad teh mun enjing sok jadi patani.
2. Si ujang sok pamer sendal nu alus.pas solat jum’at sendalna pahili.
3. Panginten Andri mah bakalan jadi pangusaha.
4. Arief patinju ti panjalu.
5. Di SD nuju aya acara paturay tineung cirina kelas 6 bade papisah.
6. Gelar pahlawan the pamere ti pemerintah.
7. Padagang di pasar nuju parebut lahan kanggo jualan.
8. Eta benang di meni pagujud.
9. Jalan ka panyawangan the meni pabeulit jiga rapia te kaurus.
10. Bumi ibnu sareng rima teh padeket malah padempet
JAWABAN

1. Patani = tani
2. Pahili = hili
3. Pangusaha = usaha
4. Patinju = tinju
5. Papisah = pisah
6. Pamere = mere
7. Padagang jeung parebut = dagang jeung rebut
8. Pagujud = gujud
9. Pabeulit = beulit
10. Padeketan = deket
B. Jieun kalimah make kecap
1. Patepung
2. Pacaruk
3. Papisah
4. Pangajul
5. Pameukeut
6. Pamilon
7. Pajauh

FORMAT PENILAIAN TES PROSES
(SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR BERLANGSUNG)

NO Nama siswa Keaktifan Keseriusan Sikap Ket

FORMAT PENILAIAN TES AKHIR

NO NAMA SISWA NILAI


Ket :
A = 90
B = 80
C = 60-70
D = 50


Bandung, November 2009

Mengetahui,
Dosen Mata Kuliah Simulator

Dra. Etty Rohayati M.Hum Bekti Nurul
NIP. 195508151981032001 NIM. 080619

0 komentar:

Posting Komentar